عنوان/كليدواژه/نگارنده-پديدآور/سال نشر/موسسه-مركز :        

دستاورد تعداد دفعات بازديد بار تعداد دفعات دانلودبار
 عنوان يافتهدفعات دانلود
ارزيابي تحمل ارقام گندم به علف‌کش توتال (مت‌سولفورون+ سولفوسولفورون) 102
مديريت تلفيقي علف‌هرز كهورك (Prosopis farcta) 42
مديريت كنه بنه زعفران (Rhizoglyphus robini) 43
كارايي روش اخلال در جفت¬گيري در كنترل خسارت پروانه كرم چوبخوار پسته به وسيله محصول Isomate-KP 16
كارايي پودر كائولين در كاهش جمعيت پسيل زيتون 31
كارايي پروتئين هيدروليزات در كنترل مگس ميوه زيتون در استان گيلان 25
کارايي ضد¬ عفوني بذر در کنترل شپشک ريشه گندم ( Porphirophora tritici ) در گندم ديم 9
کارايي حشره‌كش با منشا گياهي "آزتک" در کنترل عسلك جاليز 15
سن مغربی گندم در دشت گرگان و گنبد بی نياز از كنترل شيميايی 11
روش‌هاي كاربردي كاهش خسارت كرم گلوگاه انار 44
كارايي حشره¬کش¬هاي جديد در كنترل بيد گوجه¬فرنگي (Tuta absoluta (Meyrick 31
كارائي حشره‌كش جديد لوفنرون (Flaglu® EC %5) در کنترل کرم پيله¬خوار نخود 11
کارايي باکتري‌کش بوردوسيف 18% SC در كنترل بيماري آتشك درختان ميوه دانه‌دار 26
کنترل شيميايي بيماري شانکر درختان ميوه هسته‌دار 43
کارايي آرتميس و تعدادي قارچ‌كش رايج در كنترل بيماري سياهك پنهان معمولي گندم 24
12345678910...>>


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی می باشد.